Statut
Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina”
w Krakowie ul. Dobczycka 76
Kraków, grudzień 2017

 

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

§ 1

 1. Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Krakowie zwane dalej „Przedszkolem”,  jest przedszkolem niepublicznym.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Dobczyckiej 76.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Iwona Biernacka. Siedzibą Organu prowadzącego jest budynek w Krakowie przy ul. Dobczyckiej 76.
 4. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 43200-37 zaświadczenie nr 24/08 z dn. 17.06.2008r.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Krakowie;
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Prywatnym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Krakowie;
 • dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Krakowie;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Iwonę Biernacką

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Do zadań Przedszkola należy w szczególności:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • § 4
 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych;
 • porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 • organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
 • we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem, z zastrzeżeniem ust. 12;
 • ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
 • informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 1. Nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca ze specjalistami (poradnią) w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 2. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
 • dzieci objętych kształceniem specjalnym;
 • dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 1. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu.
 2. Warunki objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jej organizację określają przepisy, o których mowa w ust. 15.
 3. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawa oświatowego.

 § 5

 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
 • wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
 • sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
 • gorące posiłki są spożywane wyłącznie przy stolikach w salach poszczególnych grup;
 • w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy – bez stosowania leków;
 • w szczególnym przypadku, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, nauczyciel, przy świadku /np. innym pracowniku przedszkola/ może podać wskazane przez rodziców leki zgodnie z instrukcją zawartą w oświadczeniu;
 • w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców telefonicznie o jego stanie, równocześnie dokonując wpisu w zeszycie, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola;
 • w sytuacjach nagłych /zagrażających życiu dziecka/ wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców;
 • w przypadku chorób przewlekłych obowiązuje oddzielna procedura podawania farmaceutyków.
 1. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
 • wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 • przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
 • zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
 • przygotowywanie zdrowych, pełnowartościowych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żywienia w placówkach oświatowych;
 • respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
 • zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;
 1. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
 • współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
 • w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
 • tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie;
 • tworzy warunki umożliwiające swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • § 6
 1. Zadania Przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez:
 • dobrze opracowany program wychowania przedszkolnego;
 • odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • organizowanie zajęć wspierających indywidualny rozwój dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno –kulturowym i przyrodniczym;
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, także poza przedszkolem (np. warsztaty edukacyjne w muzeach, wycieczki).
 1. Przy realizacji zadań Przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka w szczególności poprzez:
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień;

 • dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka;
 • tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych zachowań dziecka;
 • promowanie uzdolnień i talentów poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach dla dzieci.
 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
 • zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 1. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia rodzaj niepełnosprawności.
 2. Przedszkole wychowuje w duchu tolerancji, umożliwia podtrzymanie tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
 3. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci przedszkole umożliwia naukę religii na wniosek rodziców.

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola

§ 7

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna.

 

 • 8
 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
  • kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny;
  • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
  • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
  • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
 1. skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola,
 2. nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 • do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
 • dokonuje oceny pracy nauczyciela;
 • dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu;
 • organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
 • tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i
 2. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

 

 • 9
 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych i innowacji w Przedszkolu;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 • ustalanie regulaminu swojej działalności;
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.
  1. Rada Pedagogiczna wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
 2. Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie Dyrektor.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 6. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Krakowie. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 

 • 10
 1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
  • gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;
  • zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji poprzez:
 1. a) organizowanie wspólnych posiedzeń;
 2. b) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 

 • 11
 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
 2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem rozstrzyga się poprzez;

1)wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,

2) podejmowanie próby wyjaśniania istoty nieporozumień,

3) mediacje,

4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

 1. W sprawach nierozstrzygniętych strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Decyzja organu  jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola

 

 • 12
 1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 4.
 2. Przedszkole czynne jest w godzinach 00-17.30 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Na wniosek rodziców godziny pobytu dziecka mogą być wydłużone do godz. 20.00 za dodatkową opłatą.
 3. Na wniosek rodziców godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.
 4. Przerwa wakacyjna w pracy przedszkola przypada na 1 z miesięcy wakacyjnych /lipiec, sierpień / ustalonych co roku przez dyrektora przedszkola.
 5. Przedszkole nie pracuje w dni wskazane corocznie przez dyrektora przedszkola w załączniku do Statutu.
 6. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wybranego przez rodziców.
 7. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
 • liczbę oddziałów;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii;
 • czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi,
 • ogólną liczbę godzin pracy, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez psychologa, pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.

8.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 • 13
 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas organizowanych dodatkowo w Przedszkolu zajęć, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych i innych powinien wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

 • 14
  1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
  2. W przedszkolu przewiduje się utworzenie się 3 oddziałów, w tym jeden oddział integracyjny.
  3. Każdy oddział prowadzi jeden nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje.
  4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 12.
  5. Zasady powierzania oddziału i zadania nauczyciela oddziału określają §§ 22-26.
  6. Zasady te mogą być rozszerzone według potrzeb.

 

 • 15
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.
 2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa oraz własnoręczny podpis rodzica i zostać wpisane w Karcie zapisu dziecka do przedszkola. Upoważnienie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 3. Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 4. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić osobę, która ukończyła 13 lat do odbioru dziecka z Przedszkola.
 5. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.
 6. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor lub wicedyrektor. W takiej sytuacji pracownicy przedszkola zobowiązani są do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.
 9. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do 30 minut po zamknięciu placówki.
 10. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora lub wicedyrektora.
 11. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym owa w ust. 9 oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu policji.
 12. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.
 13. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.

 

 • 16
 1. Dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;
 2. Ze względów organizacyjnych w sytuacjach uzasadnionych (np. niezbędną koniecznością opuszczenia przez nauczyciela sali zajęć lub innego miejsca przebywania dzieci, koniecznością przeprowadzenia dziecka do innego pomieszczenia, koniecznością skorzystania przez dziecko z łazienki podczas, gdy pozostałe dzieci przebywają w ogrodzie, koniecznością udzielenia dziecku pomocy ze względu na stan zdrowia lub wykonanie czynności higienicznych, itp.) dopuszcza się  możliwość sprawowania krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracownika obsługi (pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa czy kucharka), który odpowiada za zachowanie i przestrzeganie odpowiednich zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci, którymi się opiekuje;
 3. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia;
 4. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC;
 5. Pracownicy przedszkola odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci od momentu odebrania dziecka od rodziców w szatni lub sali zajęć do chwili przekazania dziecka rodzicom;
 6. Podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
 7. Wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola zabezpiecza nauczyciel organizując dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi /personel przedszkola lub rodzice/;
 8. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w ilości 1:10;
 9. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których zostali pouczeni;
 10. Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu za zgodą rodziców i na ich koszt;
 11. Rodzice zobowiązani są dostarczyć do przedszkola kopię ubezpieczenia lub stosowne oświadczenie z numerem polisy, jeżeli dziecko ubezpieczone jest indywidualnie i nie będzie ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu;
 12. Podczas wyjazdów na „zielone przedszkole” opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w ilości 1:5;
 13. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek i wyjść poza teren przedszkola określone są w Regulaminie spacerów i wycieczek;
 14. Przedszkole organizuje naukę pływania zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

 

 • 17
 1. Przedszkole prowadzi płatne wychowanie i nauczanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uzupełniona i poszerzona przez wybrane zajęcia dodatkowe (m. in.: język angielski, rytmika z umuzykalnieniem, zajęcia ruchowe, robotyka, ceramika, taniec towarzyski) realizowana jest podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Opłata za przedszkole /czesne/ obejmuje:
 • koszty mediów i środków czystości,
 • koszty opieki pedagogicznej i specjalistycznej,
 • wyposażenie dziecka w niezbędne materiały i przybory,
 • koszty zajęć uzupełniających i dodatkowych organizowanych dla wszystkich dzieci,
 • koszty imprez organizowanych dla dzieci (np. wycieczki, warsztaty czy zajęcia edukacyjne, wyjścia do teatrów, itd.)
 1. 1)Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 4 posiłków dziennie. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dowolnej ilości posiłków /od 1 do 4 – I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek/.

2)Przedszkole prowadzi wyżywienie według wskazań lekarzy specjalistów.

 1. Opłata za wyżywienie to koszty produktów żywnościowych ustalane w postaci dziennej stawki żywieniowej.
 2. W ramach czesnego przedszkole zabezpiecza udział dzieci w zajęciach dodatkowych:
 • nauka jednego języka obcego / do wyboru przez rodziców/,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia ruchowe (np. gimnastyka korekcyjna lub inne specjalistyczne),
 • taniec towarzyski,
 • inne zgodnie z aktualnymi ustaleniami lub potrzebami.
 1. Przedszkole zabezpiecza wyposażenie dziecka w niezbędne materiały do zajęć plastyczno-konstrukcyjnych w ramach wnoszonej przez rodziców opłaty czesnego.
  1. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadkach nieobecności dziecka w przedszkolu.
  2. Rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia (dzienna stawka żywieniowa) za każdy dzień nieobecności w danym miesiącu. Kwota ta odliczana jest od czesnego w następnym miesiącu.
  3. Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca bezpośrednio do dyrektora przedszkola lub przelewem na konto placówki. Jeżeli 5 dzień wypada w dzień wolny od pracy opłaty wnosi się w pierwszy dzień roboczy po 5 dniu miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe odsetki.
  4. Przedszkole umożliwia zorganizowanie na wniosek lub za zgodą rodziców innych zajęć dodatkowych /basen, drugi język lub inne/ pod warunkiem pokrycia ich kosztów przez rodziców dzieci biorących udział w wymienionych zajęciach.
  5. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z żywienia prowadzonego przez przedszkole za odpłatnością w wysokości podwójnej stawki żywieniowej.
 • 18
 1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami.
 2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i nauczania poprzez:

1/ zapoznanie rodziców z zasadami wynikającymi z rocznego planu pracy i planów miesięcznych w danym oddziale,

2/ zapoznanie rodziców z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,

3/ udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania dziecka,

4/ włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających właściwą realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych,

5/ możliwość wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola.

 1. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie:
 • zebrań ogólnych i grupowych z nauczycielami i specjalistami;
 • comiesięcznych dyżurów nauczycieli dla rodziców;
 • indywidualnych kontaktów z nauczycielami i specjalistami;
 • kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;
 • informacji na tablicach dla rodziców w szatni przedszkola;
 • zajęć i imprez z udziałem rodziców;
 • artykułów, wykładów i spotkań ze specjalistami;
 • informacji na stronie internetowej Przedszkola;
 1. Kontakty z rodzicami odbywają się:
 • w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w zależności od potrzeb – minimum 1 x w roku;
 • dyżury dla rodziców – w każdym miesiącu, w każdej grupie;
 • kontakty indywidualne – w miarę potrzeb;
 • informacje na tablicach i na stronie – na bieżąco;
 • zajęcia i imprezy dla rodziców – według corocznych ustaleń.
 1. Przedszkole prowadzi stronę internetową, w tym także dla rodziców.

 

 • 19
 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
 • wyrażania swoich opinii,
 • rzetelnej informacji o dziecku – jego rozwoju i zachowaniu w grupie,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych z dzieckiem,
 • uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,
 • wymiany informacji o dziecku w warunkach zapewniających dyskrecję (np. w osobnym pomieszczeniu),
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.
 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m. in.:
 • udzielania pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • zapewnienia dzieciom 5 – i 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia; nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu rozumiana jest jako niespełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych,
 • bezzwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia w ciągu dnia (po uzyskaniu informacji o tym fakcie od pracownika przedszkola),
 • w pierwszym dniu po chorobie przedłożenia pracownikowi przedszkola zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w przedszkolu (szczególnie w przypadku przebytej infekcji górnych dróg oddechowych, schorzeń jelitowych, choroby zakaźnej).

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

 • 20
 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

 

 • 21
 1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 • zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć od momentu przyjęcia dziecka od rodziców do momentu przekazania go upoważnionej osobie;
 • przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;
 • zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;
 • znajomość ogólnych i szczegółowych przepisów BHP obowiązujących w Przedszkolu i stosowanie się do nich.
 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela lub innej osoby zgodnie z zapisem § 16.

 

 

 • 22

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

 • systematyczne (minimum 1 raz w miesiącu) informowanie rodziców o zadaniach i treściach wychowawczych i kształcących realizowanych w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale, a wynikającej z programu wychowania przedszkolnego;
 • zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 • rzetelne informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
 • organizowanie comiesięcznych dyżurów dla rodziców w godzinach popołudniowych;
 • organizowanie i włączanie rodziców do udziału w sytuacjach edukacyjnych, imprezach organizowanych wspólnie z dziećmi.

 

 • 23
 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej należy:
 • przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;
 • doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników;
 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci;
 • pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez wnikliwą obserwację, kontakty indywidualne, tworzenie miejsc pracy twórczej;
 • podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich dzieci;
 • dążenie do optymalnego przygotowania dziecka do szkoły;
 • wnikliwe prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską i inną w celu ustalenia form pomocy w działaniach wobec dziecka oraz włączania rodziców w ujednolicenie i realizację procesu wychowawczego.
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

 

 • 24
 1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
 3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia.

 

 • 25
 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:
 • rozpoznawanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dzieci,
 • ustalenia form pomocy w działaniach wobec dzieci,
 • realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • korzystanie z porad i konsultacji specjalistów;
 • włączania rodziców w ujednolicenie i realizację procesu wychowawczego.
 1. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel w szczególności:
 • kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową;
 • organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci;
 1. Nauczyciel prowadzi dziennik oddziału przedszkolnego, dokumentację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz inną dokumentację określoną przepisami (np. obserwacje dzieci);

 

 • 26
 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami nauczyciele opiekowali się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 

 

 • 27
  1. Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 • przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
 • właściwe reagowanie na zauważone ryzykowane zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich właściwego nauczyciela i Dyrektora;
 • uniemożliwianie dzieciom wstępu do kuchni i jej zaplecza;
 • uniemożliwianie dzieciom wstępu do pomieszczeń magazynowych, szatni dla personelu i innych przeznaczonych tylko dla dorosłych;

 

 

Rozdział 6

Dzieci Przedszkola

 

 • 28
 1. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,  ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 2. Dzieci mają prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo –dydaktycznego  zgodnie z

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej poprzez:

 1. a) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki,
 2. b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne korzystanie z ruchu,
 3. c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi i rozwojowymi,
 4. d) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
 5. e) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
 6. f) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 7. g) racjonalnego żywienia

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym poprzez:

 1. zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych,
 2. doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 3. wyrażanie własnych sądów i opinii,
 4. swobodną zabawę,
 5. otrzymywania pomocy od dorosłych.
 • 29
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych dzieci,
 • poszanowania praw innych, w tym bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych oraz poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych,
 • podporządkowania się obowiązującym w grupie i w przedszkolu umowom i zasadom współżycia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola oraz okazywanie szacunku dorosłym i pozostałym dzieciom,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej i kultury zachowania.

 

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku:
 • nie uczęszcza bez zgłoszenia ponad 1 miesiąc,
 • rodzice dziecka uchylają się od obowiązku terminowego płacenia za przedszkole przez okres 2 miesięcy,
 • uzyska opinię specjalisty stwierdzającą, że dziecko nie może przebywać w grupie

dzieci zdrowych.

 

 • 30
 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 2. Rodzice obowiązani są do:

1)przestrzegania niniejszego statutu;

2)regularnego kontaktowania się z nauczycielem;

3)terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu;

4)informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

5)przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);

6)natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;

7)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie z § 15 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;

2)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3)usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka w warunkach zapewniających dyskrecję;

2)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

3)znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

4)ochrony danych osobowych;

5)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola;

6)udziału w zajęciach, imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu.

 1. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu bezpieczeństwa, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi pełną i rzetelną informację o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

 • 31
 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

 

 • 32
  1. Przedszkole prowadzi zapisy na nowy rok szkolny od 1 marca, przy czym:
 • zapisy przyjmuje dyrektor,
 • o przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń do danej grupy wiekowej,
 • zapisując dziecko do przedszkola rodzice wpłacają jednorazową opłatę wpisową w wysokości określonej w cenniku,
 • dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w innym terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc.

 

 • 33
 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do grupy integracyjnej po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które określają poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
 2. Ustala się okres 2 miesięcy jako okres adaptacji dzieci niepełnosprawnych do grupy integracyjnej. W przypadku występowania trudności z przyjęciem się dziecka /np. duża agresja powodująca zagrożenie bezpieczeństwa innych dzieci, problemy natury fizjologicznej lub inne/- dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

 • 34
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina”

30-620 Kraków

 1. Dobczycka 76
 2. Przedszkole używa pieczęci o brzmieniu:

Prywatne Przedszkole  „Tęczowa Kraina”

30-620 Kraków ul. Dobczycka 76

tel. 12 265-71-31

REGON 122698517

NIP 679-218-69-85

 1. Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia go w kancelarii oraz na stronie internetowej Przedszkola.

 

 • 35

Tekst Statutu Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Krakowie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.